KONTROLY A PROHLÍDKY
           požárně-bezpečnostních zařízení
  Klikni pro návštěvu stránek společnosti
  Zvolte téma

  Úvodní strana

  PB Zařízení

  Kontroly PBZ

  Ceník kontrol

  FAQ's

  Kontakt

   
  Rychlý kontakt
   777 669 310
   info@abepo.cz
Často kladené otázky ke kontrolám provozuschopnosti PBZ
 
1. Jak často se tedy musí dělat revize hasicích přístrojů a hydrantů?
Podle §9, odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci se kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší..

2. Musíme mít hasicí přístroj také v malé kanceláři o dvou lidech? Kolik hasicích přístrojů máme mít?
Počet a rozmístění PHP je závazně dáno zpravidla požárně-bezpečnostním řešením stavby (PBŘ), které je součástí stavební dokumentace. Pokud není toto PBŘ zpracované, platí v zásadě jeden přenosný hasicí přístroj na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu, přičemž jmenovité množství náplně hasicího přístroje musí odpovídat nejméně některé z těchto hodnot: 9 litrů vody, 6 litrů vodního roztoku pěnidla, 6 kg halonu nebo jiného ekvivalentního hasiva, 6 kg hasicího prášku nebo 5 kg oxidu uhličitého (CO2). Vzhledem k nebezpečí vzniku požáru v kancelářském provozu především od elektroinstalace lze doporučit 6 kg práškový PHP na každých započatých 200 m2.

 
Copyright © Abepo, s.r.o. 2013 All Rights Reserved
Domů | Požárněbezpečnostní zařízení | Kontroly PBZ | Ceník kontrol | FAQ's | Kontakt |